Dynasty tietopalvelu Haku RSS Forssan kaupunki

RSS-linkki

http://dynastia.forssa.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2018/73

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Ympäristöpäällikkö on hyväksynyt seuraavan ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen:

Forssan Ympäristöurakointi Oy:n muutosilmoitus kiinteistöllä 61-14-531-4, tapahtuvasta kalliokiviaineksen ja betonin murskauksesta 1.4.2017 - 31.3.2020. Päätöksen mukaan murskausta tehdään maanantaista perjantaihin klo 7 - 20.

Kuulutus on kaupungin virallisella ilmoitustaululla 28.11. – 28.12.2018. Päätös on nähtävänä Forssan kaupungin internetsivuilla sekä Forssan teknisessä ja ympäristötoimessa, Turuntie 18, 30100 Forssa. Tiedusteluihin vastaa ympäristöpäällikkö, p. 03 4141 5267.

Ilmoituksen johdosta annettavasta päätöksestä valitusoikeus on:
1) asianosaisella
2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta: Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa, PL 204, 65101 Vaasa, telekopio 029 56 42760, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi, kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamispäivästä, 28.11.2018, sitä päivää lukuun ottamatta. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä määräpäivän jälkeen.

Valitus on toimitettava viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä päätös johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä. Valituskirjelmän ja muiden valitusasiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Valituksesta on muutoin voimassa, mitä muutoksenhausta hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Forssassa 27.11.2018

Ympäristölupalautakunta

             

Julkaistu: 27.11.2018 14.12


Lisätietoja Forssan kaupungin kirjaamo

Turuntie 18, 30100 Forssa

kirjaamo@forssa.fi