Dynasty tietopalvelu Haku RSS Forssan kaupunki

RSS-linkki

http://dynastia.forssa.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2018/69

Hulevesiä koskeva rakennusjärjestyksen täsmennys

Ympäristölupalautakunta on 6.11.2018 § 58 päättänyt tehdä vähäisen li­säyksen rakennusjärjestyksen kohtaan 2.2: 

13) hulevesijärjestelmän uudisrakentaminen ja siihen verrattava järjestel­män peruskorjaus vaatii toimenpideluvan koko kunnan alueella.

Lisäys tulee voimaan 1.1.2019 alkaen.

Päätös on nähtävänä kuulutusaikana 13.11. – 19.12.2018 teknisen ja ympäristötoimen rakennusvalvonnassa, kaupungintalon 3. kerroksessa sekä osoitteessa www.forssa.fi → Kokousasiat →Ympäristölupalautakunta 6.11.2018

Päätökseen saa valittamalla hakea muutosta
- se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
- kunnan jäsen
- kunta
- naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa
- Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

Muutosta haetaan kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta.
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden yhteystiedot:
Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Karistonkatu 5, 13100 Hämeenlinna
aukioloaika: klo 8.00-16.15
postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
puhelin: 0295642210
faksi:  0295642269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero, joihin valittajalle voidaan toimittaa asiaa koskevat ilmoitukset
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitetta­va. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan asuinkunta.

Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon valitta­malla haetaan muutosta, selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirjelmät on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjelmät toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valituskirjelmät voi lähettää postitse tai lä­he­tin välityksellä. Postiin valituskirjelmät on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät pe­rille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamispäivästä lukien sitä lukuunottamatta.

Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

Lisätiedot: rakennustarkastaja Jukka Laaksonen, p. 03 4141 5320 tai jukka.laaksonen(ät)forssa.fi

Forssassa 12.11.2018
Ympäristölupalautakunta

                   

Julkaistu: 13.11.2018 08.01


Lisätietoja Forssan kaupungin kirjaamo

Turuntie 18, 30100 Forssa

kirjaamo@forssa.fi