Dynasty tietopalvelu Haku RSS Forssan kaupunki

RSS-linkki

http://dynastia.forssa.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2018/49

Eläinsuojan ympäristöluvallisen toiminnan loppuminen

Ympäristölupalautakunta on 19.6.2018 § 37 päättänyt, että eläinsuojalle kiinteistöllä 61-410-1-77, osoitteessa Vuolluntie 269, 3110 Matku, 11.11.2008 § 76 myönnetty ympäristölupa raukeaa.  Ympäristölupalautakunta on antanut toiminnan lopettamiseen liittyvän määräyksen koskien lannan ja virtsan varastointia.

Päätös on nähtävänä kaupungintalon ilmoitustaululla sekä osoitteessa  www.forssa.fi → Kaupunki ja hallinto → Esityslistat ja pöytäkirjat → Ympäristölupalautakunta 19.6.2018

Lisätietoja: 26.6. – 6.7.2018 ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg, p. 03 4141 5267.

Päätöksestä saavat hakea valittamalla muutosta:

- luvan hakija ja ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät

- toiminnan sijaintikuntana Forssan kaupunki ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät

- Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

Muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamispäivästä 26.6.2018 sitä lukuun ottamatta.
Valitusaika päättyy 26.7.2018.

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava valitusajan kuluessa:
postiosoite: Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 Vaasa
puhelinvaihde 029 56 42611
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero, joihin valittajalle voidaan toimittaa asiaa koskevat ilmoitukset

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perustelut, elleivät ne ilmene siitä, mitä valittaja on aikaisemmin asiassa esittänyt.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan asuinkunta. Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon valittamalla haetaan muutosta, selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksesta on muutoin voimassa, mitä muutoksenhausta hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Forssassa 25.6.2018
Ympäristölupalautakunta

                                                                                                                    

Julkaistu: 25.06.2018 13.46


Lisätietoja Forssan kaupungin kirjaamo

Turuntie 18, 30100 Forssa

kirjaamo@forssa.fi