Dynasty tietopalvelu Haku RSS Forssan kaupunki

RSS-linkki

http://dynastia.forssa.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2018/47

Päätöksen melua ja tärinää aiheuttavista tilapäisistä toiminnoista

Ympäristöpäällikkö on hyväksynyt seuraavat ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaiset ilmoitukset:

Hämeen Sanomat Oy:n ilmoitus messutapahtumasta 30.6.–1.7.2018 Forssan Vanhan Kutomon alueella. Melua aiheuttavaa toimintaa on varusmiessoittokunnan konsertti, juonnot ja muu mahdollinen musiikki. Toiminta-aika on lauantaina klo 10–17 ja sunnuntaina klo 10–16.

Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistys ry:n ilmoitus ulkoilmakonsertista 30.6.–1.7.2018 Forssan Vanhan Kutomon alueella. Päätöksen mukaan äänentoistolaitteiden käyttö on sallittu enimmillään 30.6.2018 klo 24 saakka.  

Kuulutus on kau­pun­gin virallisella ilmoitustaululla 25.6. –  25.7.2018. Päätös on nähtävänä kaupungin ilmoitustaululla sekä Forssan kaupungin internetsivuilla.   

Tiedusteluihin vastaa ympäristöpäällikkö, p. (03) 4141 5267.  

Ilmoituksen johdosta annettavasta päätöksestä valitusoikeus on:
1) asianosaisella;
2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;  
5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella;

Muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta: Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa, PL 204, 65101 Vaasa, telekopio 029 56 42760, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi, kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamispäivästä, 25.5.2018, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä määräpäivän jälkeen.

Valitus on toimitettava viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viimeinen valituspäivä on 25.7.2018. Valituskirjelmän oheen on liitettävä päätös johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä. Valituskirjelmän ja muiden valitusasiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Valituksesta on muutoin voimassa, mitä muutoksenhausta hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Forssassa 21.6.2018

Tekninen ja ympäristötoimi

                

Julkaistu: 21.06.2018 13.41


Lisätietoja Forssan kaupungin kirjaamo

Turuntie 18, 30100 Forssa

kirjaamo@forssa.fi