Dynasty tietopalvelu Haku RSS Forssan kaupunki

RSS-linkki

http://dynastia.forssa.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2018/38

YIT Infra Oy:n yhteislupa

Yhteislupa YIT Infra Oy:lle

Ympäristölupalautakunta on 15.5.2018 myöntänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 47a §:n ja maa-aineslain (555/1981) 4a §:n mukainen yhteisluvan YIT Infra Oylle. Yhteislupa koskee kallion ottamista ja louhintaa sekä murskausta Forssan kaupungin Kuhalan kylän kiinteistöllä 61-405-1-271. Lisäksi myönnettiin lupa aloittaa maa-ainesten otto ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman (MAL 21 ja YSL 199 §).

Kyseessä on olemassa oleva ottoalue. Päivitetyn ottamissuunnitelman mukaisesti kalliokiviaineksen kokonaisottomäärä on n. 154 600 k-m³. Lupa myönnettiin 10 vuodeksi.    

Päätös on nähtävänä kuulutusaikana 23.5 – 21.6.2018 teknisen ja ympäristötoimen ympäristönsuojeluyksikössä, kau­pun­gintalon 3. kerroksessa sekä osoitteessa www.forssa.fi → Esityslistat ja pöytäkirjat → Ympäristölupalautakunta 15.5.2018  

Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg, p. 03 4141 5267 tai niina.salminen@forssa.fi

Lupapäätöksestä saavat hakea valittamalla muutosta:

- luvan hakija ja ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikuntana Forssan kaupunki ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

Muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamispäivästä 22.5.2018 sitä lukuun ottamatta. Valitusaika päättyy 21.6.2018. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava valitusajan kuluessa:
- postiosoite: Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 Vaasa
- puhelinvaihde 029 56 42611
- sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero, joihin valittajalle voidaan toimittaa asiaa koskevat ilmoitukset
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perustelut, elleivät ne ilmene siitä, mitä valittaja on aikaisemmin asiassa esittänyt.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan asuinkunta. Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon valittamalla haetaan muutosta, selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksesta on muutoin voimassa, mitä muutoksenhausta hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.  

Forssassa 18.5.2018
Ympäristölupalautakunta                                                                                                                      

Julkaistu: 18.05.2018 10.58


Lisätietoja Forssan kaupungin kirjaamo

Turuntie 18, 30100 Forssa

kirjaamo@forssa.fi