Dynasty tietopalvelu Haku RSS Forssan kaupunki

RSS-linkki

http://dynastia.forssa.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2018/2

Ympäristöluvan raukeaminen

Ympäristölupalautakunta on 12.12.2017 rauettanut Oy Teboil Ab:n hallinnassa olevan jakeluaseman ympäristöluvan kiinteistöllä 61-15-9177, osoitteessa Keitaankatu 1.

Jakeluasema on rekisteröity ympäristönsuojeluntietojärjestelmään
10.10.2011. Ympäristölupa ei ole rekisteröinnin yhteydessä rauennut, koska jakeluasema ei ole kaikilta osin täyttänyt rekisteröinnin vaatimuksia. Toiminnanharjoittaja on 15.11.2017 toimittanut selvityksen, jonka perusteella voidaan todeta, ettei luvan raukeamiselle ole enää esteitä.

Päätös on nähtävänä teknisen ja ympäristötoimen ympäristön-suojeluyksikössä, kau­pun­gintalon 3. kerroksessa, sekä osoitteessa www.forssa.fi → Kaupunki ja hallinto →Esityslistat ja pöytäkirjat → Ympäristölupalautakunta 12.12.2017.                             
Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg p. (03) 4141 5267

Päätöksestä saavat hakea valittamalla muutosta:
- luvan hakija ja ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikuntana Forssan kaupunki ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät,
- Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

Muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamispäivästä 19.12.2017 sitä lukuun ottamatta. Valitusaika päättyy 18.1.2018. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen:
postiosoite: Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 Vaasa, puhelinvaihde 029 56 42611sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero, joihin  valittajalle voidaan toimittaa asiaa koskevat ilmoitukset päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perustelut, elleivät ne ilmene siitä, mitä valittaja on aikaisemmin asiassa esittänyt.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan asuinkunta. Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon valittamalla haetaan muutosta, selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksesta on muutoin voimassa, mitä muutoksenhausta hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
                 
Forssassa 15.12.2017
Ympäristölupalautakunta

Lähettäjä: Marjo Niittymäki
Julkaistu: 02.01.2018 10.51


Lisätietoja Forssan kaupungin kirjaamo

Turuntie 18, 30100 Forssa

kirjaamo@forssa.fi