Dynasty tietopalvelu Haku RSS Forssan kaupunki

RSS-linkki

http://dynastia.forssa.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2018/51

Kirjeylaosa

   

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

 

 

Ympäristöpäällikkö on hyväksynyt seuraavan ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen:

 

Forssan Tyykikylä Oy:n ilmoitus ulkoilmakonsertista ja huvitilaisuudesta 2.-5.8.2018 Forssan torilla. Päätöksen mukaan äänentoistolaitteiden käyttö on sallittu enimmillään torstaina klo 24.00 ja perjantai- ja lauantaiyönä klo 1.30 saakka.

 

   Kuulutus ja päätös on kau­pun­gin virallisella ilmoitustaululla 4.7.3.8.2018. Päätös on nähtävänä myös Forssan kaupungin internetsivuilla.

 

   Tiedusteluihin vastaa ympäristöpäällikkö, p. (03) 4141 5267.

 

  Ilmoituksen johdosta annettavasta päätöksestä valitusoikeus on:

1) asianosaisella;

2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;

3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;

4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;

 5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella;

 

Muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta: Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa, PL 204, 65101 Vaasa, telekopio 029 56 42760, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi, kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamispäivästä, 4.7.2018, sitä päivää lukuun ottamatta. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä määräpäivän jälkeen.

 

Valitus on toimitettava viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viimeinen valituspäivä on 3.8.2018. Valituskirjelmän oheen on liitettävä päätös johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä. Valituskirjelmän ja muiden valitusasiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Valituksesta on muutoin voimassa, mitä muutoksenhausta hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Kirjealaosa

Julkaistu: 04.07.2018 09.38


Lisätietoja Forssan kaupungin kirjaamo

Turuntie 18, 30100 Forssa

kirjaamo@forssa.fi